Powiedz co myślisz – WODA

Plan adaptacji Miasta Wrocław do zmian klimatu do roku 2030

Zastanawiałeś się, jak będzie wyglądał Wrocław za dekadę? Jak ważna będzie WODA? Włącz się w dyskusję na temat kart działań adaptacyjnych do zmian klimatu! 

O CZYM ROZMAWIAMY
Ministerstwo Środowiska pod koniec ubiegłego roku przedstawiło do konsultacji dokument pn. Plan adaptacji Miasta Wrocław do zmian klimatu do roku 2030 (w skrócie MPA). Był on przygotowany we współpracy z Gminą Wrocław przez wiodące podmioty działające w dziedzinie ochrony środowiska. Zaproponowano w nim 21 kart działań adaptacyjnych, które poddane zostaną rozmowie z mieszkankami i mieszkańcami, zanim gotowy dokument zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej Wrocławia.

CO TRZEBA ZROBIĆ
Zachęcamy do udziału, zapoznania się z kartami działań „W klimacie miasta”, a także do składania pomysłów na formularzach dotyczących poszczególnych zagadnień. Będą one aktywne do 2 kwietnia. Chcemy aby mieszkańcy brali aktywny udział w takich konsultacjach. Właśnie dlatego budujemy Odra Centrum – miejsce spotkań na wodzie. To w tym miejscu różne środowiska i grupy będą mogły się spotkać i porozmawiać, na każdy temat.

SPOTKANIE OTWIERAJĄCE (26 marca 2019)

WODA (9 kwietnia 2019)
W jaki sposób twoim zdaniem miasto powinno efektywnie przechowywać wodę i zarządzać wodami opadowymi (deszczówką)? Czy widzisz możliwość na łączenie zieleni miejskiej w większą sieć za pomocą małych zbiorników wodnych? Jak przeciwdziałać niedoborom wody w mieście i przeciwdziałać możliwym suszom? W jaki sposób zarządzać wodą w czasie upałów? Jakie mogą być alternatywne do obecnych źródła pozyskiwania wody w mieście? POWIEDZ CO MYŚLISZ >>

ZIELEŃ (16 kwietnia 2019)
W jaki sposób twoim zdaniem zmieniać tereny nadrzeczne do funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych? W jaki sposób dostosować miejskie przestrzenie rekreacyjno-wypoczynkowe i publiczne do zmian klimatu? W jaki sposób chronić przyrodę w zmieniającym się klimacie? Jak rewitalizować obszary zdegradowane – poprzemysłowe i zielone? POWIEDZ CO MYŚLISZ >>

INFRASTRUKTURA i BEZPIECZEŃSTWO (23 kwietnia 2019)
W jaki sposób twoim zdaniem zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych? Jak ich o tych zjawiskach sprawnie informować? Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w mieście? W jaki sposób przeciwdziałać miejskiej wyspie ciepła i prowadzić jej monitoring? POWIEDZ CO MYŚLISZ >>

BUDOWNICTWO (30 kwietnia 2019)
W jaki sposób twoim zdaniem chronić tereny biologicznie czynne i prowadzić zrównoważony rozwój sieci? Jak dostosowywać przestrzenie komunikacyjne (ulice, przystanki, chodniki itd.) do zmian klimatu? Jak zapewnić w mieście odpowiedni system wentylacji i przewietrzania? Jak wspierać i promować budownictwo ekologiczne? Co można zrobić na rzecz edukacji ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju i wiedzy o zagrożeniach klimatycznych? POWIEDZ CO MYŚLISZ >>

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE (21 maja 2019)

MIEJSCE
Wszystkie spotkania odbywają się w Mediatece i rozpoczynają o godz. 17:00.

STRONA INTERNETOWA
https://www.wroclaw.pl/rozmawia/w-klimacie-miasta

WYDARZENIE NA FACEBOOK
https://www.facebook.com/events/1963674190595698/

foto. Michał Strokowski CC-BY-NC-SA

foto. Michał Strokowski CC-BY-NC-SA