Odra Centrum – informacje

Odra Centrum będzie pierwszym wybudowanym na wodzie ośrodkiem edukacyjno-kulturalnym, w którym realizowane będą projekty edukacyjne dotyczące szerzenia wiedzy na temat Odry, ekologii, ochrony środowiska naturalnego rzek i akwenów. W ośrodku podejmowane będą również projekty kulturalne i społeczne, mające na celu budowania tożsamość społeczności lokalnej. Działania realizowane w ramach Odra Centrum prowadzone będą pod hasłem „Budujemy tożsamość Odrzan

Odra Centrum będzie pierwszym wybudowanym na wodzie ośrodkiem edukacyjno-kulturalnym, w którym realizowane będą projekty edukacyjne dotyczące szerzenia wiedzy na temat Odry, ekologii, ochrony środowiska naturalnego rzek i akwenów. W ośrodku podejmowane będą również projekty kulturalne i społeczne, mające na celu budowania tożsamość społeczności lokalnej. Działania realizowane w ramach Odra Centrum prowadzone będą pod hasłem „Budujemy tożsamość Odrzan

Odra Centrum będzie pierwszym wybudowanym na wodzie ośrodkiem edukacyjno-kulturalnym, w którym realizowane będą projekty edukacyjne dotyczące szerzenia wiedzy na temat Odry, ekologii, ochrony środowiska naturalnego rzek i akwenów. W ośrodku podejmowane będą również projekty kulturalne i społeczne, mające na celu budowania tożsamość społeczności lokalnej. Działania realizowane w ramach Odra Centrum prowadzone będą pod hasłem „Budujemy tożsamość Odrzan

Odra Centrum logo

 1. Odra Centrum jest ośrodkiem edukacyjno-kulturalnym, który działa od 2015 roku. Stworzony został w celu edukacji na temat Odry i rzek w ogóle, rozwijając lokalną tożsamość Odrzan.
 2. Aktualnie prowadzimy budowę siedziby Odra Centrum – modelowego, niskoemisyjnego obiektu pływającego.
 3. Docelowo Odra Centrum będzie miało swoją siedzibę na Odrze. Tymczasem Odra Centrum prowadzi różnorodne działania i projekty edukacyjne oraz wspierające rozwój oferty rekracyjno-turystycznej związanej z rzeką w regionie.

Odra Centrum prowadzi działania w trzech obszarach:

EDUKACJA EKOLOGICZNAROZWÓJ TOŻSAMOŚĆ ODRZAŃSKIEJWSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i TURYSTYKI ODRZAŃSKIEJ
 • Edukacja dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych na temat Odry, w szczególności w zakresie jej historii, położenia geograficznego, występującej fauny i flory, ekologii oraz bezpieczeństwa nad wodą.
 • Rozwijanie zainteresowań, propagowanie postaw badawczych i chęci nauki poprzez wykorzystywanie różnych źródeł wiedzy, doświadczenia oraz inne narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej.
 • Tworzenie, obsługa oraz udostępnianie stałych i czasowych ekspozycji poruszających zagadnienia związane z rzekami oraz akwenami wodnymi.
 • Edukacja ekologiczna oraz promowanie idei „ekologicznego życia” poprzez propagowanie działań związanych z ekologią w kontekście rzek i akwenów poprzez organizacje konferencji, konkursów, sympozjów, festiwali, zawodów, wystaw, eventów itp.
 • Zwiększenie wiedzy na temat rzeki Odry i Wrocławskiego Węzła Wodnego wśród osób niepełnosprawnych oraz osób podlegających wykluczeniem ze względu na różne aspekty społeczne oraz integracja z resztą społeczeństwa poprzez wspólną edukację i aktywność.
 • Edukacja poprzez warsztaty poznawcze, których celem jest rozwijanie wiedzy na temat rzeki Odry, w szczególności Wrocławskiego Węzła Wodnego poprzez atrakcyjną formę przekazu, w oparciu o zajęcia praktyczne i bezpośredni kontakt z poznawanymi obiektami. Warsztaty są zrealizowane przy wykorzystaniu różnorodnych metod i narzędzi edukacyjnych, również „na wodzie” oraz w trakcie rejsu statkiem lub spływu kajakowego.  W warsztatach będą wykorzystywane odpowiednio zaprojektowane pomoce naukowe np. w postaci pojemników, akwariów, modeli, aby umożliwić zwłaszcza dzieciom niewidomym bezpośredni kontakt z fauną i florą.
 • Organizacja „Seminariów Odrzańskich” – spotkania szkoleniowe specjalistów z małych i średnich przedsiębiorstw branż związanych z rzeką, w tym usługowych, turystycznych, architektów, inżynierów, projektantów, pracowników instytucji, urzędów i organizacji mających wpływ na rozwój i wykorzystanie rzek. Do udziału w seminarium zapraszani są nauczyciele, również akademiccy.
 • Budowanie świadomości obecności rzeki Odry jako ważnego elementu „tkanki” w aglomeracji miejskiej Wrocławia ale i całego regionu, poprzez zwiększenie dostępu do zasobów kulturalnych i edukacyjnych oraz stworzenie i realizowanie Kampanii „Budujemy Tożsamość Odrzan”.
 • Zwiększenie poczucia więzi i poszanowania dla rzeki Odry, jako ponadczasowego elementu miejskiego krajobrazu.
 • Wychowanie dzieci i młodzieży do rozumienia i poszanowania środowiska przyrodniczego oraz wyrobienie u nich odpowiednich postaw i zachowań proekologicznych.
 • Pozyskanie, zabezpieczenie i archiwizacja wszelkiego rodzaju zbiorów dokumentujących historię, teraźniejszość oraz przeszłość związaną z rzekami oraz akwenami wodnymi.
 • Współpraca z uczelniami wyższymi oraz innym ośrodkami badawczo rozwojowymi w celu opracowywania i transferu nowych technologii i innowacji głownie do biznesu turystycznego, ale również wykorzystania wody z rzek w branży energetycznej czy transporcie.
 • Współpraca z przedstawicielami biznesu w celu stworzenia i realizowania programów współpracy, również międzysektorowej, w celu stworzenia atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty turystycznej dla Wrocławia oraz lepszego wykorzystania rzeki w transporcie i przemyśle.
 • Współpraca z gminami i miastami zlokalizowanymi w bliskim sąsiedztwie ODRY, również z zagranicy w celu inicjowania wspólnych działań mających rozwijać sektory związane z wykorzystaniem zasobów rzeki.
 • Współpraca z organizacjami funkcjonującymi w miastach Europy, przez które przepływają rzeki – transfer wiedzy i dobrych praktyk z zagranicy, kreowanie i utrzymywanie współpracy koniecznej do realizacji dużych projektów logistycznych, infrastrukturalnych i ekologicznych.
 • Odrzański inkubator przedsiębiorczości, w ramach którego prowadzone będą szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców i organizacji.
 • COWATER – udostępnienie miejsca do pracy dla przedstawicieli mikro i małych przedsiębiorstw oraz wolnych zawodów (stanowiska do pracy, internet wi-fi, przebywanie w sąsiedztwie wody).
 • Przystań dla łodzi i statków – “linia cumownicza”
 • „Przystanek tramwaju wodnego” – udostępnienie pomostu wraz z oznakowanie i infrastrukturą jaki miejsce dla TW.
 • Rejsy i eventy fundacji – planujemy zakup własnej łodzi: 12-20 osób.
 • SKLEPIK Z PAMIĄTKAMI związanymi z rzeką Odrą
 • Stworzenie i prowadzenie wielopłaszczyznowego Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego, o nazwie PUNKT ODRZAŃSKIEJ INFORMACJI TURYSTYCZNEJ wspierającego wszelkie formy aktywności nad rzekami.
 • Udzielanie informacji o atrakcjach turystycznych związanych z rzeką Odrą, tematycznych imprezach kulturalnych i turystycznych, ofercie biur podróży, noclegach oraz innych dostawcach usług turystycznych związanych z Odrą (mariny, wynajem kajaków, itd.), stacjonujących we Wrocławiu jak i w całym regionie. Zakres informacji dotyczyć będzie głównie rzeki Odry i jej dopływów, w regionie Wrocławia, Dolnego Śląska ale także innych województw i krajów, przez które przepływa rzeka.
 • Organizowanie kursów dla przewodników, armatorów oraz pozostałej kadry turystycznej, w celu uaktualniania ich kompetencji do obecnych i przyszłych potrzeb i oczekiwań turystów.
 • Gromadzenie, archiwizacji i udostępnianie bogatych zbiorów archiwaliów na temat rzeki Odra, takich jak stare pocztówki, zdjęcia, mapy oraz inne materiały kartograficzne.
 • Prowadzenie wspólnej i spójnej kampanii promocyjnej Odry oraz odrzańskiej oferty turystycznej. Udział w imprezach promujących Odrę oraz Wrocław m.in. w targach turystycznych krajowych i zagranicznych, w objazdach studyjnych, konferencjach.
 • Prowadzenie badań opinii mieszkańców i turystów Wrocławia z zakresu propozycji oraz nowych lokalizacji pod infrastrukturalne inwestycje nad brzegami rzek we Wrocławiu (Społeczna Mapa Odry). Wsparcie władz miasta w opracowywaniu programów i organizowaniu imprez turystycznych promujących Odrę, będącą jedną z najważniejszych, lecz nadal nie wykorzystywanych atrakcji Wrocławia i regionu.
 • Tworzenie tras i szlaków turystycznych obejmujących atrakcje odrzańskie. Promocja tych szlaków zarówno wśród mieszkańców, jak i wśród przewodników. Prowadzenie kampanii promujących i  zachęcających mieszkańców do aktywnego wypoczynku na szlaku.
 • Prowadzenie stałej współpracy z mediami regionu.
 • Prowadzenie działalność wydawniczej w zakresie turystyki.
 • Stworzenie i prowadzenie Internetowej platformy komunikacyjnej IODRA.PL, na której będą znajdować się wiedza, aktualne informacje na temat działań Centrum oraz Odry. Na stronie www.iODRA.pl będzie również prowadzone forum, na którym użytkownicy będą mogli komentować zamieszczane treści lub samodzielnie tworzyć i publikować komunikaty.
 • Aplikacja „iODRA – Interaktywny przewodnik po Odrze”, dostępna na tabletach i telefonach komórkowych. Powstała aplikacja będzie umożliwiała poznanie zarówno historycznego jak i współczesnego oblicza rzeki, poprzez „nakładanie” się na siebie jak i przenikanie się archiwalnych i współczesnych obrazów. Będzie zawierać informacje o lokalnej odrzańskiej ofercie turystycznej
 • Odrzańska Informacja Żeglarska, dostarczać będzie aktualnych informacji na temat warunków żeglugi po Odrze: komunikaty na LCD, mapy/ulotki przystani, portów, cumowisk

 

Grupa docelowa Odra Centrum

Odra_Centrum_odbiorcy_Fundacja_OnWater.plObiekt będzie dedykowany w ogólnym ujęciu wszystkim mieszkańcom miasta Wrocławia, regionu, Polski. Niezależnie od tego założenia spodziewamy się zainteresowania projektem wśród następujących grup adresatów:

 • osoby dorosłe, starsze, dzieci i młodzież
 • uczniowie edukacji przedszkolnej, uczniowie szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych
 • grupy rodzinne
 • grupy zorganizowane
 • osoby indywidualne – grupy rodzinne
 • historycy, nauczyciele historii, osoby fascynujące się historią Wrocławia, Odry, regionu
 • przedstawiciele instytucji oraz innych organizacji związanych z Odrą
 • media lokalne: prasa, radio, telewizja, media internetowe
 • nauczyciele szkół na wszystkich etapach edukacji z takich przedmiotów jak: historia, geografia, przyroda/biologia, wiedza o społeczeństwie itd.,
 • osoby chcące aktywnie spędzić czas we Wrocławiu
 • turyści, zarówno polscy jak i z zagranicy
 • przewodnicy turystyczni
 • przedstawiciele sektora biznesu – małe i średnie przedsiębiorstwa, głównie z sektora usług, turystycznego, restauracyjnego, sportu i rekreacji
 • przedstawiciele instytucji oraz innych organizacji związanych z Odrą

Siedziba Odra Centrum (w budowie)

W chwili obecnej Odra Centrum prowadzi budowę swojej siedziby, modelowego, niskoemisyjnego obiektu pływającego. Powstający „dom na wodzie” będzie zacumowany na Odrze w centrum Wrocławia. W obiekcie tym znajdą się sale wykładowo warsztatowe oraz cześć informayjno pobytowa. Będzie on ponadto wyposażony w najnowszej generacji rozwiązania technologiczne umożliwiające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, głównie z wody.

 • Powierzchnia użytkowa: 800 m2 (400 m2 parter + 400 m2 taras).
 • Cechy obiektu: Nowoczesny, inteligentny, ”dodatni energetycznie”.
 • Planowana data otwarcia obiektu: grudzień 2018
 • Koszt ukończenia projektu: 1 200 000 zł + 1 945 405,43 zł = 3 145 405,43 zł

 

 

Kontakt w sprawie Odra Centrum

Prezes Zarządu Fundacji: Kamil Zaremba – tel. 512 092 903 – kamil.zaremba@onwater.pl

 


Oznakowanie_Odra_Centrum_FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PL-kolor — kopia
Nazwa Projektu: „Odra Centrum – budujemy tożsamość Odrzan” – Budowa modelowego, niskoemisyjnego obiektu pływającego dla rozwoju edukacji, turystyki i przedsiębiorczości

Cele projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczność publicznej o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej zlokalizowanego we Wrocławiu jako siedziba ośrodka edukacyjno-informacyjnego Odra Centrum.
Całkowita wartość projektu: 1 945 405,43 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 653 594,63 PLN

logo WroclawiaZadanie publiczne jest współfinansowane ze środków finansowych Gminy Wrocław www.wroclaw.pl