Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Fundacji OnWater.pl i ODRA CENTRUM:

Fundacja OnWater.pl zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.OdraCentrum.org oraz www.OnWater.pl

• Data publikacji strony internetowej: 2022.01.30
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.01.30

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:
• Strona internetowa jest nie zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.
• Moduł zapisów na warsztaty – usługodawca modułu nie dostosował modułu do wymagań dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Natalia Nowakowska
• E-mail: biuro@onwater.pl
• Telefon: 512 40 60 70

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Fundacja OnWater.pl
• Adres: ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 5B, 50-406 Wrocław
• E-mail: biuro@onwater.pl
• Telefon: 512 40 60 70
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Informacje ogólne:

1. Biuro znajduje się na pokładzie jednostki ( statku ) Odra Centrum cumującej przy ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 5B, 50-406 Wrocław
2. Punkt podawczy korespondencji (skrzynka) nie potrzebującej potwierdzenia znajduje się na barierce przy ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 5B, 50-406 Wrocław

Opis dostępności nieruchomości:
Siedziba Fundacji znajduje się na pokładzie jednostki ( statku ) ODRA CENTRUM cumującej przy ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 5B, 50-406 Wrocław

Rozwiązania w zakresie architektonicznym tj.
• brak elementów wystających w obiekcie,
• oznaczenie przeszkód szklanych,
• toalety dostosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
• brak progów w budynku,
• możliwość skorzystania z trapu wejściowego do budynku przy pomocy obsługi obiektu,
• zapewnienie możliwości wejścia do budynku z psem asystującym. Przy wejściu na trap znajduje się dzwonek z możliwością przywołania obsługi Odra Centrum.
• w załodze Odra Centrum dostępna osoba, która posiada doświadczenie jako asystent osób niewidomych i niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia
• Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia.
• Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się bezpośrednio przy wejściu do obiektu.
• Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
• W obiekcie jest możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej po uprzednim zgłoszeniu. W celu skorzystania trzeba poinfomrować personel o potrzebie użycia.
• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem asystującym.

Inne informacje i oświadczenia:
W siedzibie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Przed obiektem znajdują się ogólnodostępne płatne miejsca parkingowe.