SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI ONWATER.PL Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2015

Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Fundacji:

Fundacja w roku 2015 w dalszym ciągu prowadziła działalność zgodną z celami statutowymi. Uchwałą Zarządu dokonano zmian w zakresie prowadzonej działalności, między innymi wygaszono prowadzoną działalność gospodarczą. W szczególności, podjęte działania skupiały się na realizacji następujących projektów:

1. KOMPLEKSOWY PROGRAM EDUKACYJNY nt. OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO RZEK I AKWENÓW WROCŁAWIA współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Program obejmował między innymi następujące działania:

  • Internetowa Platforma edukacyjna eODRA.pl
  • Akcja „Sprzątanie rzek Wrocławia” oraz Wystawa „Wyłowione z rzeki”, edycja wiosna, 400 osób aktywnie uczestniczących.
    Opracowano i wygłoszono prezentację edukacyjną na temat zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska naturalnego rzek i akwenów, oczyszczono fragmenty tras turystycznych oraz innych zasobów naturalnych atrakcyjnych ze względów turystycznych, wypoczynku i rekreacji (nabrzeża rzeki Oława, trasy turystyczne w okolicach Karpacza), przygotowano wraz z uczestnikami wystawę instalacji powstałych z materiałów zebranych w trakcie akcji sprzątania, która była prezentowana publicznie w okresie 30 dni, tj. od 26.09-26.10.2015, przy Wybrzeżu J. Słowackiego.
  • Model edukacyjny Wrocławskiego Węzła Wodnego – To unikatowa w skali Europy, precedensowa realizacja przestrzenna, prezentująca w formie modelu, fragmenty rzeki Odry w obrębie miasta Wrocław
  • Seminarium Odrzańskie dla nauczycieli (70 osób)
  • Opracowanie i wydanie Mapy Wrocławskiego Węzła Wodnego
2. Organizacja warsztatów plenerowych w ramach Tumski Cup – Regaty rynnowe, Akademia Węzłów, 2000 osób aktywnie uczestniczących

3. TU MIESZKAM, TU ŻYJĘ, TU WYPOCZYWAM – projekt realizowany we współpracy z Zarządem Województwa Dolnośląskiego
– oczyszczono fragmenty tras turystycznych oraz innych zasobów naturalnych atrakcyjnych ze względów turystycznych, wypoczynku i rekreacji (nabrzeża rzeki Oława, trasy turystyczne w okolicach Karpacza)
4. Promocja Fundacji i projektów: opracowano spójną identyfikacją wizualną, komunikaty prasowe, materiały promocyjne, aktualizowano informacje dotyczące projektu na stronie www.onwater.pl oraz stronach partnerów projektu.
Stałe Projekty/Działania Fundacji:

Dalsze prace nad celem strategicznym – twardym jest zakończenie budowy C.K.O. – Centrum Kultury Odrzańskiej. Obiekt pływający będzie jednocześnie pełnił funkcję siedziby Fundacji. Dalszy szczególny nacisk został położony na nawiązanie współpracy oraz partnerstwa z organizacjami, instytucjami, urzędami oraz firmami, których będą pomocne w opracowanie strategii oraz realizacji ww. projektu.

Zarząd w dalszym ciągu podejmował starania i lobbował w środowisku wodniackim za głosami poparcia za uzyskaniem dofinansowania na zakończenie budowy C.K.O. – Centrum Kultury Odrzańskiej. Zgromadzono zespół, którego celem jest zgromadzenie materiałów do wniosku o dotację oraz informacji do przygotowania Studium Wykonalności oraz Biznesplanu.

Przyszłość Fundacji:

Zarząd zgodnie twierdzi, że należy kontynuować działalności statutową Fundacji, która powinna skupiać się w dalszym ciągu na budowaniu partnerstw z organizacjami, instytucjami, urzędami oraz firmami. Dodatkowo Fundacja w roku 2016 oprócz stałych projektów ma podjąć starania o uzyskanie finansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim, na budowę C.K.O. – Centrum Kultury Odrzańskiej.