Integracja na Odrze

112

Dla dzieci i młodzieży niewidomej i widzącej poprzez warsztaty poznawcze

Celem projektu jest rozwijanie wiedzy na temat rzeki Odry, w szczególności Wrocławskiego Węzła Wodnego poprzez atrakcyjną formę przekazu, w oparciu o zajęcia praktyczne i bezpośredni kontakt z poznawanymi obiektami. Projekt zakłada realizację warsztatów poznawczych, dla dzieci i młodzieży widzącej i niewidzącej, wykonanie przestrzennego modelu koryta Odry odlanego z brązu oraz opracowanie audycji prezentującej dźwięki i odgłosy rzeki. Warsztaty zostaną zrealizowane przy wykorzystaniu makiety oraz „na wodzie”, w trakcie rejsu statkiem lub spływu kajakowego. W prezentacji wykorzystane zostaną odpowiednio zaprojektowane pomoce naukowe np. w postaci pojemników i akwariów w których będą znajdować się rośliny i ryby żyjące w rzece, aby umożliwić zwłaszcza dzieciom niewidomym bezpośredni kontakt z fauną i florą.

 

DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

  • „POMNIK ODRY” – PRZESTRZENNY MODEL KORYTA RZEKI

„Pomnik Odry” jest unikatową w skali Europy, precedensową realizacją przestrzenną, prezentującą w formie modelu odlanego z brązu, fragmentu rzeki Odry w obrębie miasta Wrocław tj. Wrocławski Węzeł Wodny. Pomnik będzie zlokalizowany na brzegu Odry, na terenie wyspy Piasek, przy Bulwarze Piotra Włostowica.

  • AUDYCJA „DŹWIĘKI RZEKI”

Prezentacja dźwięków i odgłosów rzeki, w szczególności zamieszkujących te tereny zwierząt.

  • WARSZTATY POZNAWCZE

Uczniowie będą zwiększać wiedzę na temat rzeki Odry i Wrocławskiego Węzła Wodnego poprzez poznania go dzięki zmysłom dotyku, w oparciu o specjalnie opracowaną i przygotowaną prezentację „POZNAJ I POCZUJ RZEKĘ – ODRA DLA KAŻDEGO” zawierającą najważniejsze informacje na temat rzeki w zakresie historii, geografii i biologii. Prezentacja ta zostanie zrealizowana „na wodzie”, w trakcie rejsu statkiem lub spływu kajakowego. W prezentacji wykorzystane zostaną odpowiednio zaprojektowane pomoce naukowe np. w postaci pojemników i akwariów w których będą znajdować się rośliny i ryby żyjące w rzece, aby umożliwić zwłaszcza dzieciom niewidomym bezpośredni kontakt z fauną i florą.

Celem programu jest nie tylko dostarczenie wiedzy na temat rzeki i jej znaczenia dla człowieka, ale przede wszystkim integracja dzieci widzących i niewidzących w formie aktywnego spędzania czasu razem „NA WODZIE” w celu budowanie więzi, akceptacji, zrozumienia oraz poszanowania. W trakcie części zajęć dzieci widzące będą miały zasłonięte oczy, aby poznawać rzekę, podobnie jak dzieci niewidzące, innymi zmysłami niż tylko wzrokiem. Działanie to pomoże uwrażliwić dzieci zdrowe na problemy osób niedowidzących, rozwinie ich świadomość na temat niedowidzenia i problemów osób niepełnosprawnych oraz sprawi, że wszyscy uczestnicy projektu staną się na pewną chwilę „równi”.

Projekt uzyskał rekomendację Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 13 dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. M. Grzegorzewskiej oraz Polskiego Związku Niewidomych Okręg Wrocław.