Konkurs na logo Odra Centrum – regulamin

I. ZASADY OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin opisuje warunki, na jakich odbywa się Konkurs na projekt identyfikacji wizualnej Odra Centrum.
2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Onwater z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gajowickiej 95.
3. Konkurs rozpoczyna się w 19 marca 2018. i trwa do 19 kwietnia 2018 r. włącznie. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 10 maja 2018 r.
4. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, zastrzegamy sobie prawo do zmiany określonych wyżej dat.

II. Cel Konkursu
1.Celem konkursu jest wybranie oryginalnej projektu identyfikacji wizualnej Odra Centrum
2. W skład projektu identyfikacji wizualnej wchodzą: logotyp wraz z księgą znaku, projektu: papieru firmowego, projekt wizytówek.

III. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy. Adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób fizycznych, w tym do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz studentów, absolwentów i pracowników naukowych wyższych uczelni artystycznych oraz osób prawnych.
2. Obowiązkiem Uczestnika Konkursu jest zapoznanie się z Regulaminem oraz jego zaakceptowanie.
3. W przypadku osób fizycznych, w Konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie maila z pracą konkursową na adres konkurs@onwater.pl
3. W treści maila powinny znaleźć dodatkowo następujące informacje:

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy lub pseudonim
 • telefon kontaktowy,

4. Przysłanie pracy konkursowej, a tym samym udział w niniejszym Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż:

 • Uczestnikowi przysługują prawa autorskie oraz prawa zależne (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – tj. Dz.U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)do składanego projektu logo, oraz że wyraża zgodę na korzystanie z projektu logo na czas trwania konkursu i na cele związane z jego przeprowadzeniem,
 • przystępując do Konkursu Uczestnik zapoznał się i zaakceptował warunki określone w Regulaminie Konkursu,
 • przystępując do Konkursu Uczestnik nie narusza żadnego z postanowień Regulaminu Konkursu,
 • zaproponowany projekt powstał wyłącznie dla celów niniejszego Konkursu, jest utworem pierwotnym i nie było wcześniej nigdzie publikowane,
 • w przypadku uznania złożonego przez Uczestnika projektu logo za najlepszy (wygrania konkursu), Uczestnik zobowiązuje się przenieść na Fundację autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne

5. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną ilość projektów. Wszystkie projekty mogą zostać zgłoszone w jednym mailu.
6. Pracę konkursową należy zgłaszać w formie projektu logotypu wykonanego w dowolnej technice. Preferowana forma prezentacji pracy konkursowej:

 • Logotyp w wersji kolorowej na białym tle, zapisane w formacie JPG,
 • Logotyp w wersji czarno – białej, zapisane w formacie JPG,
 • wizualizacja, minimum trzy przykłady zastosowania Logotypu (np. na stronie internetowej, koszulce, plakacie, w reklamie prasowej, na papierze firmowym), zapisana w formacie JPG
 • Rozdzielczość każdego przesłanego pliku powinna wynosić 1024×768

7. Fundacja zobowiązuje się, że nie wykorzysta prac, które nie zostały nagrodzone, z wyłączeniem prezentacji wszystkich prac na stronie i profilach społecznościowych konkursu.
8. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niej w wyznaczonym terminie z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych.

V. KOMISJA KONKURSOWA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Fundacja powołuje Komisję Konkursową do oceny złożonych projektów logo oraz spełnienia przez Uczestników warunków formalnych wynikających z Regulaminu.
2. Komisja Konkursowa dokona oceny dostarczonych projektów logo i wybierze zwycięzcę Konkursu.

VI. NAGRODY
1. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną wysokości 5000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość innego rozdysponowania puli nagród.
3. Warunkiem uzyskania nagrody pieniężnej w przypadku Uczestnika, który zajął I miejsce jest:

 • Podpisanie umowy przenoszącej prawa autorskie i prawa zależne do zwycięskiego projektu.
 • Dostarczenie projektu Logotypu oraz pełnej księgi znaku logotypu.
 • Dostarczenie projektu wizytówek Fundacji.
 • Dostarczenie projektu papieru firmowego Fundacji.

Wszystkie projekty muszą być dostarczone w formacie wektorowym .AI ( Adobe Ilustrator)
4. Fundacja zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 10 maja 2018 r.
2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej onwater.pl, a także na oficjalnym profilu Fundacji na Facebooku.
3. Wyniki Konkursu są ostateczne. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje żadna forma odwołania.
4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o wynikach Konkursu.
5. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagród pieniężnych Laureatom Konkursu z przyczyn niezależnych i niezamierzonych ze strony Fundacji.
6. Fundacja zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o Laureatach Konkursu, a także projektów oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Fundacja oraz w mediach i Internecie.
7. W przypadku nie zawarcia umowy z Laureatem Konkursu z przyczyn leżących po jego stronie Fundacji przysługuje prawo do ponownego zwołania Komisji Konkursowej w celu dokonania ponownego wyboru zwycięzcy

IIX. REKLAMACJE
1. Uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania się od każdej dotyczącej go decyzji Fundacji
2. Reklamacje składa się w formie pisemnej na adres Fundacji lub drogą poczty elektronicznej na adres biuro@onwater.pl
3. Reklamację należy zgłosić w miarę możliwości najszybciej od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
4. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Użytkownik otrzyma odpowiedź drogą poczty elektronicznej wraz z uzasadnieniem zajętego stanowiska.
5. Reklamacja rozpatrzona raz, złożona na podstawie tych samych zarzutów, nie będzie rozpatrywana ponownie.

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja.
2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla potrzeb prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłaniania zwycięzców, przyznania, wydania i odbioru nagród.
3. Przekazanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odmówi przekazania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu, praca konkursowa przez niego zgłoszona nie będzie brana pod uwagę przy przeprowadzeniu Konkursu.
4. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu w całości i bez zastrzeżeń. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie oraz jednocześnie potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające do udziału w Konkursie.
3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników Konkursu nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
4. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu na każdym etapie trwania Konkursu przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu.
5. Fundacja zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania Konkursu, przerwania, odwołania lub unieważnienia Konkursu z uzasadnionych przyczyn.
6. Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Fundacji. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzję podejmuje Fundacja.
7. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Fundacji oraz na stronie internetowej onwater.pl.
8. Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać pisząc na adres: biuro@onwater.pl